+48 52 30 24 047 sekretariat@ekorol.com

RODO

Informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych w Spółdzielczym Przedsiębiorstwie EKO-ROL w Rogowie

  1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 ), zwanego – RODO  informujemy:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Spółdzielcze Przedsiębiorstwo EKO-ROL w Rogowie ul. Jeziorna 3; tel: 52 302-40-47; e-mail sekretariat@ekorol.com
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475, e-mail: daneosobowe24h@wp.pl.
  3. Pani/Pan dane osobowe przetwarzane będą w Spółdzielczym Przedsiębiorstwie EKO-ROL w Rogowie w celu wykonania umów oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
  5. Posiada Pani/Pan prawo do:

– uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych (chyba, że przepisy RODO będą stanowić inaczej);

– wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się na podstawie wyrażonej zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie wymogami wynikającymi z przepisów prawa.